...
...

Javítás állapota

Adja meg a tőlünk kapott munkalapszámot

Hibabejelentés


+36 (1) 452-4670

Bejelentkezés

Regisztrált partnereknek

 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A FixDirect Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033 Budapest, Huszti út. 34; cégjegyzékszáma: 01-09- 676167; a továbbiakban: a "szerviz"), a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: az "ÁSZF") meghatározottak szerint a megrendelő eseti megrendelése alapján szavatosság és jótállás körébe és azon kívül eső egyedi karbantartási és javítási szolgáltatásokat végez.

Értelmező rendelkezések:

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

Ptk.: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

1. Az ajánlat és a megrendelés
1.1. A javító-karbantartó szolgáltatás teljesítése – a megrendelés és annak visszaigazolása tartalma függvényében – történhet a megrendelő telephelyén, vagy a szerviz telephelyén. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a szerviz ajánlatának elfogadásával, vagy a javító-karbantartó tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés felek általi aláírásával jön létre. A szerviz ajánlata a kibocsátása napjától számított 15 (tizenöt) napig érvényes, az ajánlat elfogadásáról szóló írásbeli megrendelői nyilatkozatnak ezen határidőn belül kell visszaérkeznie a szervizhez, ellenkező esetben a javítás teljesítésére vonatkozó megállapodás nem jön létre. A megrendelő az ajánlatkérését megteheti a szerviz telephelyén, telefonon a +3614524670-es számon, a szerviz@fixdirect.hu – illetve alkatrész rendelés esetén a rendeles@fixdirect.hu – e-mail címen, továbbá regisztrációt követően a https://fixdirect.hu/weboldalon. A szerviz az ajánlatot írásban (email) teszi meg, ezt követően a megrendelés szintén írásban (e-mail) történhet. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számít fel, amelynek mértéke függ a hibabehatárolás idejétől, de minimálisan nettó 6 000 Ft, azaz hatezer forint. Előzetes bevizsgálás nélkül, az ügyfél által tévesen megrendelt alkatrészt visszavenni nem áll módunkban. A bevizsgálás költsége a jótállás vagy szavatosság körébe tartozó dolgok esetében a jótállásra kötelezettet vagy a szavatossági jogok kötelezettjét terheli.

1.2. A szerviz ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek a jelen ÁSZF minden esetben részét képezi. A szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja. A szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő kizárja az esetlegesen általa alkalmazott általános szerződési feltételek bármely részének alkalmazását; amennyiben a megrendelő az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatban a jelen ÁSZF feltételeitől eltérő kikötéseket fogalmaz meg, ez új ajánlatnak minősül és a felek között a szerződéses viszony csak a szerviz előzetes, írásos kifejezett elfogadó nyilatkozatával jön létre.

A szerviz ilyen tartalmú kifejezett, írásbeli nyilatkozata hiányában az átvett hibás, vagy hibásnak vélt termékek nem minősülnek szavatosság vagy jótállás alapján végzett javítás céljára átvett ingóságoknak.

Tekintettel arra, hogy előfordulhat olyan eset, hogy a hiba felmerülésének ténye, illetve a felmerült hiba jellege csak a termék technikusok általi bevizsgálását követően válik egyértelművé, a szerviz azon nyilatkozata, amely szerint a terméket a szerviz garanciális javítás céljára vette át, nem szükségképpen eredményezi és nem jelenti automatikusan azt, hogy a készülék javítása jótállási vagy szavatossági javításként, szolgáltatási díjmentesen fog megtörténni, továbbá a nyilatkozat, illetve az abban rögzítettek nem jelentik azt, hogy a hibajegyzék teljes körű, vagyis valamennyi hibát, hibaforrást, sérülést tartalmaz.

Ha a javításra szoruló hiba jellege a bevizsgálást követően kizárja a szavatossági vagy jótállási javítás lehetőségét, erről a szerviz a megrendelőt írásban értesíti, egyúttal kéri a megrendelőt, hogy 3 munkanapon belül írásban igazolja vissza amennyiben kéri a jótállás vagy szavatosság körén kívül eső javítás elvégzését és vállalja ennek költségeinek megfizetését. Amennyiben a megrendelő ezt határidőben nem igazolja vissza vagy a megrendelő a jótállási vagy szavatossági javítás körén kívül eső javítás költségeinek megfizetését nem vállalja, úgy a szerviz jogosult a fenti 1.1 pontban írt bevizsgálási díj felszámítására, amely díjat ebben az esetben a jótállásra vagy szavatosságra kötelezett visel.

Tekintettel arra, hogy a behozott termékek megvizsgálása elsősorban a megrendelés leadásakor megadott szempontok alapján történik, a szerviz a hibajegyzék teljességéért és teljeskörűségéért felelősségét kifejezetten kizárja, ezért erre a megrendelő kellő alappal nem hivatkozhat és ezt a megrendelő kifejezetten tudomásul veszi.

1.3. A szerviz kijelenti, a megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy azon jótállás vagy szavatosság körébe tartozó termékeket, amelyeket a szerviz nem képes, vagy nem jogosult javítani, a szerviz továbbadja a termék forgalmazójának garanciális ügyintézés céljából. A szerviz erről, valamint az ügyintézést folytató forgalmazó elérhetőségeiről írásban tájékoztatja a megrendelőt. Az ilyen módon továbbadott termékekkel összefüggésben a megrendelő semmilyen igénnyel nem élhet a szervizzel szemben, a szerviz nem vállal felelősséget továbbá a forgalmazó általi garanciális ügyintézés időtartamáért, vagy az annak során esetlegesen elkövetett hibákért.

2. Felhasznált anyagok
2.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzett javítások esetén minden alkatrész, vagy részegység, amelyet a szerviz a javításhoz biztosít, szabványos, új.

Egyéb, ezen a körön kívül eső javítások esetén is a javításhoz biztosított alkatrészek és részegységek elsősorban újak, kivételesen a megrendelővel történt külön egyeztetés és jóváhagyás után előfordulhat, hogy a szerviz bontott alkatrészt vagy részegységet épít be, amit a megrendelő kifejezetten tudomásul vesz.

2.2. A lecserélt alkatrészek – illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék (tartozékokkal, kábelekkel, leírásokkal együtt) – külön díj felszámítása nélkül a szerviz tulajdonába kerülnek.

3. Szolgáltatási díj
3.1. Jótállás és szavatosság körén kívül eső javító- karbantartó szolgáltatások díja: Az ilyen karbantartási és javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a "Szolgáltatási Díj") – beleértve az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díjakat is – a szerviz eseti javító, karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó, mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat, a felkészülés és – helyszíni javítás esetén – a kiszállás díját, nem tartalmazza azonban az anyagköltséget és a kellékanyagok (toner, tintapatron stb.) cseréjét, felújítását. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj – az ajánlat kifejezett eltérő kikötése hiányában – annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy a lecserélt alkatrészek a szerviz tulajdonába kerülnek. A szerviz jogosult átalánydíj, mint Szolgáltatási Díj alkalmazására. A Szolgáltatási Díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.

A megrendelőnek helyszínen végzett szolgáltatás esetén a kiszállási díjat minden esetben meg kell fizetnie. A szerviz felmerült költségeit, a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a megrendelő a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy ha a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

3.2. Jótállás vagy szavatosság körében teljesített javító-karbantartó szolgáltatások díja: A karbantartási és javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a "Szolgáltatási Díj") – beleértve az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díjakat is – a szerviz eseti javító, karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó, mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat, a felkészülés és – helyszíni javítás esetén – a kiszállás díját, nem tartalmazza azonban az anyagköltséget és a kellékanyagok (toner, tintapatron stb.) cseréjét, felújítását. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a jótállásra vagy szavatosságra kötelezett köteles. A Szolgáltatási Díj – az ajánlat kifejezett eltérő kikötése hiányában – annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy a lecserélt alkatrészek a szerviz tulajdonába kerülnek. A szerviz jogosult átalánydíj, mint Szolgáltatási Díj alkalmazására. A Szolgáltatási Díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.

Garanciális ASUS notebook esetén lehetőség van a termék díjmentes szervizbe szállítására, amennyiben a készülék regisztrációja az ASUS honlapján megtörtént.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén a javítószolgálat gondoskodik a jótállásra vagy szavatosságra kötelezett költségére.

3.3. A szervizszolgáltatás megkezdését, vagy teljesítését a Megrendelő szükség szerinti hitelképesség-vizsgálatának eredményétől függően előleg fizetéséhez, vagy a díj és az anyagköltség előre történő megfizetéséhez kötheti. A szerviz kifejezetten kiköti, a megrendelő pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges – a szerviznél raktárkészleten nem elérhető – alkatrészek értéke a nettó 30.000.- Ft, azaz harmincezer forint összeget meghaladja, úgy a szerviz csak az alkatrészek összértéke 50%-ának – előlegként történő – megfizetése után köteles megrendelni az alkatrészeket. Abban az esetben, ha a megrendelt alkatrészek a becsült szállítási időn belül nem érkeznek meg, úgy megrendelő – az előleg teljes összegének kamatmentes visszatérítése mellett – elállhat a megrendeléstől, vagy fenntarthatja megrendelését az alkatrészek beérkezéséig. Az ilyen késedelemből eredő károkért a szerviz felelősséget nem vállal.

3.4. Az ajánlatban meghatározott Szolgáltatási Díjat, valamint az anyagköltséget a szerviz jogosult módosítani, jogszabályváltozás, az USD vagy az EUR jelentős árfolyamváltozásai, illetve egyéb lényeges körülmény bekövetkeztekor. Az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díj becsült összeg, annak meghatározása a termék hibájának előzetes felmérésén alapul. A tényleges Szolgáltatási Díj, valamint az anyagköltség az ajánlatban megadottól eltérhet. A termék előre fel nem ismerhető hibája, vagy a hibának az előzetes felméréshez képest eltérő oka, vagy mértéke nyomán új árajánlat elfogadása után a vállalási ár változhat. Amennyiben a tényleges díj az ajánlatban megadotthoz képest magasabb, úgy a szerviz a megrendelő részére a túllépés okáról írásos kimutatást készít. Ha a Megrendelő azt nem fogadja el, akkor a termék csak olyan mértékben lesz megjavítva, amely mértékről az eredeti árajánlat szólt.

3.5. A szerviz a Szolgáltatási Díj, valamint az anyagköltség ÁFA-val növelt összegéről a számlát a munkalap/jegyzőkönyv/árajánlat alapján állítja ki.

3.6. A fizetés módja szervizben történő javítás esetén készpénz, bankkártya vagy banki átutalás. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Helyszíni javítás esetén a megrendelő a Szolgáltatási Díjat, valamint az anyagköltséget a szerviz részére a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül köteles banki átutalással megfizetni. Fizetési késedelem esetén a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

3.7. Amennyiben a javítás nem a helyszínen, hanem a szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása, szükség esetén szállítási díj megfizetéséről – a jogszabályban külön felsorolt járművek, továbbá a 10 kg-nál kisebb tömegű és tömegközlekedési járművön szállítható dolgok kivételével - a jótállás vagy szavatosság kötelezettje, vagy a jótállásra kötelezett költségére a javítószolgálat köteles gondoskodni. A szerviz értesíti a megrendelőt az általa megadott elérhetőségek egyikén a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből elviheti. A kijavított vagy hibás terméknek az értesítés elküldésétől számított, tíz naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén a szerviz naponta nettó 200.-Ft, azaz kettőszáz forint összegű tárolási költséget érvényesíthet. Megrendelő tudomásul veszi, hogy 180 (egyszáznyolcvan) napot meghaladó átvételi késedelem esetén a szerviz jogosult az eszköz szabadpiacon történő értékesítésére vagy megsemmisítésére. Az értékesítésből befolyt vételárral a szerviz a felelős őrzés szabályai szerint köteles elszámolni a megrendelő felé azzal, hogy a tárolási díjat jogosult abból levonni. A termék megsemmisítése esetén a megrendelő semmilyen igénnyel nem élhet a szervizzel szemben, ebben az esetben is köteles azonban a felmerült Szolgáltatási Díj és tárolási díj kiegyenlítésére. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

3.8. Csereigazolás kiállítása: Jótállás vagy szavatosság körébe eső termék szervizelése esetén, amennyiben a.) a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső termék esetében a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában b.) a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikk három alkalommal történő javítást követően ismét meghibásodik c.) a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikk – a rendeletben meghatározott kivétellel - kijavításra a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor a, úgy a hibás termék automatikusan 8 napon belül kicserélésre kerül, amelyről a szerviz csereigazolást állít ki. Kicserélés esetén a megrendelő a hibás termékre nem tarthat igényt, az külön térítés nélkül a jótállásra kötelezett tulajdonába kerül. Megrendelő megértette és elfogadja a szerviz azon tájékoztatását, hogy kicserélés esetén a hibás termék – adatvédelmi okokból – megsemmisítésre kerül.

Amennyiben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (5)-(8) bekezdései szerint a fogyasztási cikk kicserélésre nincs lehetőség a jótállásra kötelezett köteles a vételárat a fogyasztó részére visszatéríteni.

4. Jótállás, szavatosság
4.1. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti javítószolgálatként végzett javítások esetében a szerviz által elvégzett munkára és felhasznált, illetve beépített alkatrészek vagy részegységek gyártási, anyag- vagy más jótállás alá eső hibáira a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállást vonatkozik. Az eredeti jótállási idő vonatkozik a termék azon részére, amely részt a javító, karbantartó szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás, karbantartás során végzett tevékenységen kívül eső részre, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. Ugyanakkor kijavítása esetén az eredeti jótállási időtartam meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás nem terjed ki a megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre, az e magatartásokkal okozott károkra.

4.2. A szerviz a javító, karbantartó szolgáltatásra – amennyiben az az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban a „Rendelet”) hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott 6 hónapos időtartamra jótállást vállal. Ez a jótállás nem vonatkozik a termék azon részére, amely részt a javító, karbantartó szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás, karbantartás során végzett tevékenységen kívül eső részre, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási idő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy a megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a szerviz végzi, - az üzembe helyezés napjával kezdődik. A szerviz a szolgáltatás díjának átvételekor vagy a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor jótállási jegyet köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának olvashatóságát. A Rendelet szerinti jótállás a Rendelet mellékletében felsorolt javító-karbantartó szolgáltatásokra terjed ki, amelyek a Ptk. szerinti fogyasztó és a szerviz közötti szerződés tárgyát képezik, és amely szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja. Nem vonatkozik a Rendelet szerinti kötelező jótállás arra a szolgáltatásra, amelyet a szolgáltatás tárgyát képező dologra vonatkozó szavatossági vagy jótállási igény alapján teljesítettek.

4.3. A fenti 4.1. és 4.2. pontban foglalt jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő egyéb jogai nem érinti. A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a jogszabályban meghatározott tartalommal. A jegyzőkönyvet a vállalkozás annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, valamint köteles a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

4.4. A szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a szavatossági rendelkezései irányadóak.

4.5. Ha a szerviz a fogyasztó jótállási vagy szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testületez fordulás lehetőségéről is 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. Egyebekben a szerviz a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének határidejét a Ptk 6:159. § (4) bekezdésére figyelemmel köteles megállapítani és a fogyasztót a vállalt határidőről a bejelentéskor vagy az igény teljesíthetőségével kapcsolatos későbbi megállapítása esetén 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles a fogyasztót értesíteni.

A nyomtatók vonatkozásában az utántöltött/módosított fogyóanyagok (tintapatron, toner) használatából eredő károkért a megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utántöltött/módosított kellékanyagok használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása a jelen 4. pont szerinti jótállás keretében nem követelhető.

4.6. Jótállás körébe eső javítások esetén a vállalkozás a jogszabályban meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet köteles felvenni az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján. A jótállás körébe eső javítások esetén a kijavítás iránti igény teljesítésekor a szerviznek a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

  1. a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek vagy - helyben történő kijavítás esetén - a kijavítás megkezdésének az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
  2. a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
  3. a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának vagy - helyben történő kijavítás esetén - a kijavítás befejezésének időpontját.
A szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie az újbóli teljesítés tényét és időpontját.

4.7. A megrendelő köteles a szervizt haladéktalanul írásban (levél, e-mail) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt.

4.8. A megrendelő 4.1. pontok szerinti jótálláson alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, a fogyasztási termékre vonatkozó bizonylat vagy jótállási jegy alapján érvényesítheti. A megrendelő 4.2. pontok szerinti jótálláson alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, a szerviz által kiállított bizonylat vagy jótállási jegy alapján érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló jogszabály szerinti bizonylatot (számlát vagy nyugtát) a fogyasztó bemutatja. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, a fogyasztó figyelmét fel kell hívnia a panasztétel lehetőségére és intézésének módjára.

4.9. A szerviz a dolgot kijavításra átvételi elismervény és jegyzőkönyv ellenében veszi át, amely tartalmilag megfelel a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezéseinek, és amelynek másolatát igazolható módon és haladéktalanul a fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A szerviz csak az átvételi elismervényen szereplő termékért és az átvételi elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget. A szerviz a fogyasztó jótállási igényéről felvett átvételi elismervényt és jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni.

4.10. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás, kicserélés időtartama ezt meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várató időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas módon történik.

5. Felelősségkorlátozás
5.1. A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata; a szerviz nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szerviz nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be. (ilyen előfordulhat pl. bitlocker meghajtó titkosítással, HDD vagy BIOS jelszóval védett gépnél).

5.2. A szerviz közvetlen károkért fennálló felelőssége egyedi megrendelésenként nem terjed tovább, mint a szolgáltatással érintett terméknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értéke.

5.3. A megrendelő a jelen ÁSZF-ben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a szerviz által alkalmazott díjtételekre (munkadíj, anyagköltség) és az információs technikai ágazatra jellemző szakmai szokásokra tekintettel fogadja el és tudomásul veszi, hogy a szerviz felelősségének korlátozására megfelelő ellenszolgáltatás fejében került sor.

5.4. A megrendelő kárigényét a szervizzel szemben a Ptk. szabályai szerint érvényesítheti.

5.5. A szerviz a terméket az átvételi elismervény eredeti példánya ellenében adja ki (a megrendelő az átvételi elismervény eredeti példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket a megrendelőnek jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.

6. Vis major/i>
6.1. A szerviz nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, amely rajta kívül álló okokból, vagy vis major következményeként következett be.

6.2. Vis major esetén a szerviz által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával. 60 (hatvan) napot meghaladó tartamú vis major esetén a szerviz jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7. Szakvélemény készítése:
Amennyiben a dolog tulajdonosa a szavatosság vagy jótállás körébe eső vagy e körön kívül eső készülék hibájáról vagy javíthatóságával összefüggésben szakvélemény kiállítását kéri a szerviztől, abban az esetben a FixDirect Kft. a szakvélemény elkészítéséért minimum 6000Ft+áfa díjat számít fel.

A szakvélemény tartalmára egyebeben a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései megfelelően irányadóak.

8. Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat
A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szerviz tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szerviz nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és a szerviz gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a szerviz tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a szerviz alvállalkozójaként, vagy megbízójaként működik együtt. Ebben az esetben az alvállalkozók a szerviz által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A személyes adatok kezelésekor a szerviz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e jogszabályban biztosított jogok, amelyekkel kapcsolatban bővebb információt a FixDirect Kft. ügyfélszolgálatán kifüggesztve, ill. a http://www.fixdirect.hu/adatkezeles oldalon is megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban található. Ha adatokat tartalmazó alkatrészek cseréje esetén (pl: HDD,SSD) adattörlés igénye merül fel abban az esetben ezt írásban jelezheti és a szerviz illetve partnere/megbízója elvégzi az adattörlést/megsemmisítést, az adattörlés/megsemmisítés tényéről jegyzőkönyvet biztosítunk. Garanciális javítások esetében a hibás adattároló eszköz minden esetben visszaküldésre kerül a gyártóhoz aki az adattörlésről/az eszköz megsemmisítéséről gondoskodik.

Az ügyfél az átvételi elismervény aláírásával a jegyzőkönyvben/átvételi elismervényen rögzített adatainak kezeléséhez is kifejezetten hozzájárul.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A megrendelő – helyszíni javítás esetén – köteles biztosítani a szerviz szakemberei részére a hibás berendezéshez, rendszerhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés megfelelő műszaki és munkabiztonsági környezeti feltételeit. A megrendelő minden elvárhatót köteles megtenni a szerviz szakembereinek biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a szerviz szakemberek a megrendelő telephelyén tevékenykednek. A megrendelő biztosítja egy képviselőjének jelenlétét abban a helységben, ahol a javító, karbantartó munka folyik, illetve ahol a berendezés található. Amennyiben a szerviz (munkavállalója, megbízottja) nem látja biztosítottnak a megrendelő által biztosított, megfelelő műszaki, munkabiztonsági, egészségügyi vagy környezeti feltételeit, a helyszíni javítást a szerviz megtagadhatja vagy más időpontra, helyszínre tehet javaslatot.

9.2. A szolgáltatások teljesítésének időszaka: hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig. A szerviz a szolgáltatásokat az azok teljesítéséhez szükséges, szakmailag ésszerű idő alatt, a szolgáltatási időszakon belül teljesíti. Külön díj fejében van lehetőség a szolgáltatások szolgáltatási időszakon kívüli időben történő igénybevételére.

9.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a 151/2003. (XI. 22.) Korm. rendelet, a 249/2004.(VIII.27.) Korm. rendelet és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései megfelelően irányadók. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

9.4. A megrendelő a vevőszolgálaton található Vásárlók Könyvében tehet észrevételt a szerviz munkájára, vagy a szolgáltatás minőségére nézve.

9.5. A FixDirect Kft. ügyfélszolgálatatának elérhetőségei:

cím: 1033 Budapest Huszti út 34
nyitvatartás: H-P: 8-17h
telefon: 06-1-4524670
e-mail: info@fixdirect.hu

9.6. A FixDirect Kft. weboldalán további információk találhatók a következő menüpontokon: „Felhasználási feltételek”; „Szállítási és fizetési feltételek”; „Adatkezelési tájékoztató”; „Garancia érvényesítése”.

Copyright 2016 - FixDirect      felhasználási feltételek | Adatkezelési tájékoztató | szállítási és fizetési feltételek | garancia érvényesítése | ÁSZF | Impresszum